KONKURS FOTOGRAFICZNY: „LATO W DZIELNICY CZTERECH WYZNAŃ”

Ruszamy z konkursem! Możecie przesyłać swoje prace na adres mailowy: konkurs@dzielnica4wyznan.info.pl

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„LATO W DZIELNICY CZTERECH WYZNAŃ”

 

Organizator konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej, ul. św. Antoniego 8, 50-073 Wrocław.

 

Cel konkursu

 1. Konkurs ma na celu promocję Dzielnicy Czterech Wyznań oraz zwrócenie uwagi mieszkańców Wrocławia oraz odwiedzających na tą unikatową część miasta.
 2. Celem konkursu jest także pokazanie, że Wrocław znajduje się na styku kultur od bardzo dawna i pełni rolę ważnego ośrodka także dzisiaj – 20 lat od momentu, kiedy Jan Paweł II nazwał go „miastem spotkań”.

Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs zakłada wyłonienie 12 najciekawszych prac.
 2. Jedyną dopuszczalną techniką jest fotografia.
  3. Praca powinna nawiązywać do tematu konkursu.
 3. Zdjęcie powinno przedstawiać rzeczywiste miejsca z obszaru Dzielnicy Czterech Wyznań.
 4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, Patronów oraz Sponsorów konkursu.
 5. Wybrane przez Jury prace zostaną:
 6. a) przedstawione na wystawie pokonkursowej, w formie wydruku wielkoformatowego, w galerii kawiarni Bike Cafe, ul. św. Antoniego 8, 50-073 Wrocław,
 7. b) opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Organizatora: dzielnica4wyzanan.info.pl, w zakładce Galeria, w albumie konkurs „Lato w Dzielnicy Czterech Wyznań”,
 8. c) opublikowane na oficjalnym profilu Facebook FB/CentrumInformacjiTurystycznejiRowerowej, wyłącznie w kontekście konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie również możliwość publikacji prac w lokalnej gazecie, portalu miejskim oraz udostępnienie prac dla Patronów, Sponsorów oraz instytucji wspierających konkursu.

 

 

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, bez podziału na poziom wykształcenia artystycznego.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, członkowie jury oraz ich najbliższe rodziny.

 

Warunki dotyczące zgłaszania prac

 

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2018 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń konkursowych.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.
 4. Fotografia może być wykonana dowolną techniką (cyfrową, analogową).
 5. Fotografia wykonana metodą analogową musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowana).
 6. Fotografie powinny zawierać dane autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz opis miejsca przedstawionego na fotografii.
 7. Zgłoszenia konkursowe można dostarczyć:
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@dzielnica4wyznan.info.pl, z tytułem wiadomości KONKURS „Bliskie Spotkania w Dzielnicy Czterech Wyznań”,
 • osobiście do Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej, ul. św. Antoniego 8, codziennie w godz .10.00-18.00,
 • przesyłką pocztową na adres Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej, ul. św. Antoniego 8, 50-073 Wrocław, z dopiskiem KONKURS „Lato w Dzielnicy Czterech Wyznań”.
 1. Prace nadsyłane pocztą elektroniczną oraz dostarczane na nośniku obrazu powinny być w formacie JPG, TIFF lub BMP w jak najwyższej rozdzielczości: nie mniejszym niż 10 Mpix, minimalnej rozdzielczość 200 dpi, umożliwiającym ich wykorzystanie w materiałach drukowanych oraz na wykonanie wydruku wielkoformatowego A1.
 2. Każdy uczestnik oświadcza iż jest autorem pracy i posiada do niej pełne prawa autorskie.
 3. Z autorami nagrodzonych prac, Organizator podpisze umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do fotografii. Wynagrodzenie za przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych do fotografii stanowi przyznana nagroda.
 4. Uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora konkursu (udzielają licencji) na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu pracami, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: -utrwalania (zapisu), we wszystkich dostępnych formach, w szczególności techniką drukarską, – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach obrazu, – wprowadzania do obrotu w każdej formie, w szczególności w formie drukowanej, – publikowania w każdej formie, w szczególności publiczne wystawienie oraz publikacje prasowe, – udzielania nieodpłatnej licencji na wykorzystanie, udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do prac w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście ich związku z konkursem.
 5. Zabrania się nadsyłania zgłoszeń, które w jakikolwiek sposób są obraźliwe lub naruszają dobre obyczaje.
 6. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich, autor ma obowiązek dostarczenia ich pozwolenia na wykorzystanie ich wizerunku. W innym przypadku zdjęcie zostanie wykluczone z konkursu.
 7. Zgłoszenia, które nie będą spełniały technicznych wymogów konkursu, zapisanych w niniejszym Regulaminie, nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców.
 8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestniczenie w Konkursie.

Wyłonienie zwycięzców

 

 1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
 2. a) I etap – z nadesłanych prac Jury wybierze 12 najciekawszych fotografii, spośród których: jednej fotografii przyznana zostanie NAGRODA GŁÓWNA . Podczas I etapu konkursu pod uwagę będą brane osobiste gusta członków Jury.
 3. b) II etap – z 12 najciekawszych fotografii internauci na oficjalnej stronie Organizatora, dzielnica4wyznan.info.pl, zagłosują na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI.
 4. Wyłonione w I etapie prace zostaną opublikowane do dnia 30.11.2018 r. na oficjalnej stronie Organizatora www.dzielnica4wyznan.info.pl.
 5. Jedna osoba może zagłosować na pracę tylko jeden raz.
 6. Nagrodę Publiczności otrzyma autor fotografii , która zdobędzie najwięcej głosów.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia  i zakończenia oraz do czasowego lub bezterminowego zawieszenia możliwości głosowania w konkursie z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora konkursu.
 8. Informacja o nagrodzonych pracach przesłana zostanie pocztą elektroniczną bezpośrednio do zwycięzcy oraz opublikowana zostanie na oficjalnym profilu Facebook oraz stronie internetowej Organizatora.

 

Nagrody

 

 1. W konkursie przyznane zostaną nagrody:
 2. a) 12 wyróżnionych prac:
 • wydruk wielkoformatowy fotografii opatrzonej imieniem i nazwiskiem autora oraz prezentacja na wystawie pokonkursowej, w galerii w kawiarni Bike Cafe. Termin wystawy zostanie przesłany do osób wyróżnionych pocztą elektroniczną oraz opublikowany na profilu Facebook Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej oraz oficjalnej stronie internetowej Organizatora.
 • nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Via Nova
 • nagroda książkowa ufundowana przez Fundację „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”
 • bilet wstępu do Kolejkowa, ufundowany przez Kolejkowo
 • voucher do kawiarni Bike Cafe
 • upominki od Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej
 • upominki od Biura Promocji Miasta Wrocław

 

 

 

 1. Nagroda Główna
 • nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Via Nova
 • książka ufundowany przez Kino Nowe Horyzonty
 • plakat wrocławski ufundowany przez Galerię Plakatu Polskiego
 • nagroda książkowa ufundowana przez Wydawnictwo Księży Młyn Wydawniczy

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. W przypadku niewielkiego zainteresowania konkursem Organizator zastrzega sobie prawo do jego odwołania.
 4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją Konkursu rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.