logo kolo

Regulamin Wypożyczalni Rowerów w Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej       

 

 

 

 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej we Wrocławiu. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym a Agencją Reklamową Wigor.

2. Rowery są własnością Agencji Reklamowej Wigor, ul. Sokolnicza 34-38, 53-660 Wrocław, której jednostką organizacyjną jest Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej znajdujące się przy ul. św. Antoniego 8, 50-073 Wrocław.

3. Wypożyczalnia rowerowa w Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej czynna jest codziennie w godzinach pracy Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej (9:00-20:00).

4. Rowery wyposażone są w: oświetlenie ( przód i tył), bagażnik rowerowy, błotniki, dzwonek, kask rowerowy, kamizelkę odblaskową, zabezpieczenie z kluczykiem.

5. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:

 • przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, na podstawie którego sporządzone zostanie oświadczenie oraz zrobiona będzie jego kserokopia
 • podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu roweru sprawnego technicznie
 • w przypadku osoby niepełnoletniej (ukończone co najmniej 13 lat) wymagane jest przedstawienie karty rowerowej
 • osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz za osobę z niego korzystającą
 • osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami,
 • uiścić kaucję zwrotną w wysokości 100PLN

6. Wypożyczający zobowiązuję się do:

 • korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
 • zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. do Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej we Wrocławiu, ul. św. Antoniego 8, 53-660 Wrocław wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie, w stanie nieuszkodzonym, w terminie i czasie zgodnym z zadeklarowanym na oświadczeniu.
 • czas jest zaokrąglany na korzyść wypożyczającego do 15 minut
 • korzystania z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego wypożyczającego
 • przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim
 • nie używania rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.
 • niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi wypożyczali i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru
 • zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze
 • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego
 • pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego

7. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający, w tym kradzieży lub zagubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).

8. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikające z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki oraz wszelkie szkody, w tym wyrządzone osobom trzecim, powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru.

11. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.

12. W przypadku wypożyczenia rowerów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów z pracownikiem Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej.

13. Pracownik może odmówić wypożyczenia roweru bez podania konkretnego powodu.

14. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu.

15. W sytuacji zwrócenia roweru/ów znacznie zabrudzonych, może zostać pobrana dodatkowa opłata związana z koniecznością ich czyszczenia.

16. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni, zawartym w umowie.

17. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej, pod numerem telefonu +48 71 346 15 34, w godzinach pracy Centrum.

18. W przypadku nie zwrócenia roweru do momentu zamknięcia wypożyczalni w dniu zwrotu ( lub do momentu zamknięcia lokalu), dane wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez wypożyczającego.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

TERMS AND CONDITIONS OF THE BIKE RENTAL